RESULT ANALYSIS

A.Y. Class Rank Name of student
2016-17 BE 1 Rajendra Chauhan
2 Maurya Vijaykumar
3 Navjyotsingh Gurunasinghani
2016-17 TE 1 Vaibhav Deshmukh
2 Muwal Ashok Chenaram
3 Thosar Yogesh
2015-16 BE 1 Vinod Kumar
2 Rahul Bhugal
3 Nitesh Patel
2015-16 TE 1 Maurya Vijaykumarr
2 Navjyotsingh Gurunasinghani
3 Pranav Desai
2015-16 SE 1 Vaibhav Deshmukh
2 Muwal Ashok Chenaram
3 Ghule Shashikant
2014-15 TE 1 Vinod Kumar
2 Nitesh Patel
3 Akash Dalavi
2014-15 SE 1 Maurya Vijaykumar
2 Agarwal Dinesh Tarun
3 Pathare Pratik Chandrakant