Internship Details

Academic Year Industry Class Name of Student
2016 - 2017 A. D. KADLAG CONSTRUCTION S.Y YASH ANATA KADLAG
ROSHAN NATHU GAYKHE
SHUBHAM BHARAT GAYKHE
MAYUR PRABHAKAR LOHEKAR
GORAKH VITTHAL BODKHE
2016 - 2017 NEETA CONSTRUCTION S.Y ARBAAZ ASHFAQUE AHEMAD SHAIKH
DEEPAK UMAKANT BARI
CHAVAN PRANAV DHANAJI
SHRIMANT NARAYAN KHARATMOL
RUSHABH KANTILAL SOLANKI
2016 - 2017 SUMMIT SOLUTIONS SY ARBAAZ ASHFAQUE AHEMAD SHAIKH
2015 -2016 SHIVRAJ CONSTRUCTIONS T.Y RANE RAJAT HEMANT
SHIL VIKRAM
ADHIKARI AJINKYA
BHOGALE VAIBHAVL
WALI RAM
2015 - 2016 FANNAN BUILDERS & DEVELOPERS T.Y RAJ GHAVATE
DHANASHREE SANGALE
BHARAT PHATAK
SANJAY HOLE
VIKASA DHAKOL