Department Rankers

Academic Year Class Rank Name of Student
2016 - 2017 S.Y 1 VIKARI KARTIK ROHIDAS
2 SHIGWAN SHUBHAM SANTOSH
3 GAYKHE ROSHAN NATHU
T.Y 1 KHAMKAR SHUBHAM
2 DHAKOL VIKAS NANDU
3 PHATAK BHARAT RAM
2015 - 2016 S.Y 1 PHATAK BHARAT RAM
2 DHAKOL VIKAS NANDU
3 HOLE SANJAY KONDU
T.Y 1 DESHPANDE KEDAR SUHAS
2 VISHWAKARMA KUNAL KASHINATH
3 SAKIL ANSARI
2014 - 2015 S.Y 1 DESHPANDE KEDAR SUHAS
2 PHATAK SAGAR BAHU
3 VISHWAKARMA KUNAL KASHINATH
T.Y 1 NA
2 NA
3 NA