RESULT ANALYSIS

A.Y. Rank Name of student
2016-17 1 Shinde Vishal
2 Sase Sushant Tukaram
3 Suthar Manish Tuksiram
2015-16 1 Hrshikesh Akhade
2 Arvind Jadhav
3 Akshay Choudhary
2014-15 1 Panda Mamta
2 Dhuri Shubham Sharad
3 Patel Chirag
2013-14 1 Mandeep Singh
2 Mishra Tejnarain Shreenarian
3 Kadam Nisrag Prakash