Result Analysis

Academic Year Rank Class Name of Student
2014-15 1st SE MISHRA TEJNARAIAN SHREENARAIAN
2nd SAISATYANARAYANA CHOLLANGI
3rd KARALE SURAJ DNYANESHWAR
1st TE PANKAJ RELEKAR
2nd PATEKAR RAHUL
3rd PINGALE VIKAS
2015-16 1st SE DHURI SHUBHAM SHARAD
2nd PAWAR KRISHNA SURESH
3rd GARUD OMKAR BALU
1st TE KARALE SURAJ DNYANESHWAR
2nd MISHRA TEJNARAIAN SHREE NARAIAN
3rd RODE AKASH MANJABHAU
1st BE PATEKAR RAHUL N
2nd RELEKAR PANKAJ
3rd GHADGE ROHIT S
2016-17 1st SE GHOLAP AJINKYA
2nd KARANDE ANIKET N
1st TE DHURI SHUBHAM SHARAD
2nd PATIL GANESH ISHWARRAO
3rd THORAT PRASHANT KUNDALIK
1st BE KARALE SURAJ DNYANESHWAR
2nd MISHRA TEJNARAIAN SHREE NARAIAN